02-746-4903 Contact Us
Second slide

REAL ESTATE MANAGEMENT PLATFORM

      ระบบมาตรฐานที่เป็นโครงสร้างหลักของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สิ่งที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ลูกค้า ข้อมูล ความถูกต้อง ความปลอดภัย กระบวนการทำงาน ความรวดเร็ว การให้บริการ เป็นต้น Platform ที่เหมาะสมที่สุดนั้น ต้องมีครบทุกส่วนที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องการ


ICON REM (REAL ESTATE MANAGEMENT)

      โปรแกรมที่ถูกพัฒนาเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร เราคำนึงในทุกส่วนตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ กำหนดแผนงบประมาณ แผนการตลาด แผนการขายและการบริการ และเราไม่เคยหยุดที่จะเพิ่มการต่อยอดทางธุรกิจให้กับลูกค้า เพราะเราตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของกลไกตลาดที่มีผลกับธุรกิจของลูกค้าเราอยู่ตลอดเวลา

ICON PLATFORM


ทุกความคิดเห็นของลูกค้า คือแรงผลักดันของเรา

NEWS & UPDATE

OUR CUSTOMERS“ Global Standard Platform for Real Estate ”

OUR SERVICES

Implement and Consult

 • ติดตั้งระบบที่เป็นมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน
 • บริหารจัดการ ควบคุม ประเมินผล เพื่อการใช้งานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Go Live)
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของระบบงานขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Research and Development

 • ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาระบบงาน
 • พัฒนาระบบงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ทดสอบและปรับปรุงระบบงานเพื่อให้พร้อมสำหรับกระบวนการต่างๆ

Training Center

 • ฝึกอบรมบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบงาน
 • ประเมินผลการอบรมเพื่อวัดประสิทธิภาพของผู้ใช้ระบบ
 • สถานที่ฝึกอบรม เดินทางสะดวก ใกล้ Airport Link

Customer Support

 • รับเรื่อง และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบงาน
 • รับความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • ติดตาม แจ้งผลการ Update Version เพื่อให้ระบบงานทันสมัยอยู่เสมอ
 • มีทีม Call Center พร้อมให้บริการ
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด