02-746-4903 Contact Us
Second slide

REAL ESTATE MANAGEMENT PLATFORM

      ระบบมาตรฐานที่เป็นโครงสร้างหลักของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สิ่งที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ลูกค้า ข้อมูล ความถูกต้อง ความปลอดภัย กระบวนการทำงาน ความรวดเร็ว การให้บริการ เป็นต้น Platform ที่เหมาะสมที่สุดนั้น ต้องมีครบทุกส่วนที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องการ


ICON REM (REAL ESTATE MANAGEMENT)

      โปรแกรมที่ถูกพัฒนาเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร เราคำนึงในทุกส่วนตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ กำหนดแผนงบประมาณ แผนการตลาด แผนการขายและการบริการ และเราไม่เคยหยุดที่จะเพิ่มการต่อยอดทางธุรกิจให้กับลูกค้า เพราะเราตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของกลไกตลาดที่มีผลกับธุรกิจของลูกค้าเราอยู่ตลอดเวลา

ICON PLATFORM


ทุกความคิดเห็นของลูกค้า คือแรงผลักดันของเรา

NEWS & UPDATE

OUR CUSTOMERS


Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers
Our Customers

“ Global Standard Platform for Real Estate ”

OUR SERVICES

Implement and Consult

 • ติดตั้งระบบที่เป็นมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน
 • บริหารจัดการ ควบคุม ประเมินผล เพื่อการใช้งานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Go Live)
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของระบบงานขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Research and Development

 • ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาระบบงาน
 • พัฒนาระบบงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ทดสอบและปรับปรุงระบบงานเพื่อให้พร้อมสำหรับกระบวนการต่างๆ

Training Center

 • ฝึกอบรมบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบงาน
 • ประเมินผลการอบรมเพื่อวัดประสิทธิภาพของผู้ใช้ระบบ
 • สถานที่ฝึกอบรม เดินทางสะดวก ใกล้ Airport Link

Customer Support

 • รับเรื่อง และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบงาน
 • รับความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • ติดตาม แจ้งผลการ Update Version เพื่อให้ระบบงานทันสมัยอยู่เสมอ
 • มีทีม Call Center พร้อมให้บริการ