"ICON Framework Privacy Notice"

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า

บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด

1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

               นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ("นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล") จัดทำขึ้นด้วยความตระหนักถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ("ไอคอน") จะส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ได้นิยามไว้ข้างล่างนี้) อย่างถูกต้อง ไอคอนขอยืนยันกับท่านว่าเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนของไอคอนจะปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และจะใช้ความพยายามสุดความสามารถในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

               ไอคอนกำหนดวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า "ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะที่ท่านอาจเป็นลูกค้า ผู้ที่จะเป็นลูกค้า หรือผู้ใช้บริการของไอคอน ผู้ติดต่อหรือบุคลากรหรือผู้บริหารของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารนิติบุคคลหรือพันธมิตรทางธุรกิจของไอคอน ลูกค้าหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของร่วมของอสังหาริมทรัพย์ ผู้อยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์ ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ที่สนใจหรือเข้าเยี่ยมชมอสังหาริมทรัพย์ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดหาสินค้าหรือผู้ให้บริการ ผู้ติดต่อหรือบุคลากรของผู้จัดหาสินค้าหรือผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ตรวจรับงาน ผู้ที่ติดต่อกับไอคอน ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น ("ท่าน") ไม่ว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมาจากช่องทางการสื่อสารใด ทั้งทางออนไลน์หรือออฟไลน์ เช่น การสื่อสารต่อหน้า ทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์ ทางแอปพลิเคชั่น ทางโปรแกรม ICON REM ทางระบบ ICON Digital Mortgage Platform ทางระบบ Property Management ทางระบบ Agent Management หรือทางระบบ Rental Management เป็นต้น เว้นแต่จะมีนโยบายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ก็ให้ใช้นโยบายดังกล่าวแล้วแต่กรณี ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นในการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่จะระบุต่อไปในนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หากไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ไอคอนจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ ได้2. การปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

               นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายที่บังคับใช้อื่น ๆ และพฤติการณ์ทางธุรกิจของไอคอน โดยไอคอนจะระบุฉบับที่ และวันที่ไว้ที่ด้านบนของนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ไอคอนแนะนำให้ท่านตรวจสอบ และติดตามนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และหากการเปลี่ยนแปลงนั้น จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไอคอนจะขอความยินยอมจากท่านล่วงหน้า

3. วิธีการติดต่อไอคอน

               หากท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือการใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อ [ผู้ประสานงานหรือแผนกที่จะรับผิดชอบเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล] ของไอคอนที่

• หมายเลขโทรศัพท์ 0-2746-4903

• อีเมล pdpa@iconframework.com

• เขียนมาที่ บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด เลขที่ 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค อาคารฟินิกซ์ ชั้น 6 ห้อง 602 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร4. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

               ตามนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไอคอนประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านตามที่ท่านให้กับไอคอนโดยตรง หรือที่ท่านให้กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นายจ้างของท่าน นายหน้า คู่ค้า หรือลูกค้าท่านอื่น หรือที่ไอคอนได้รับมาจากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้
               • คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเกิด ลายมือชื่อ รูปถ่าย ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประเภทอื่นที่ออกโดยรัฐบาล (ยกเว้นข้อมูลศาสนา) ภาพเคลื่อนไหวและเสียงจากกล้องวงจรปิด ตำแหน่งงาน และข้อมูลอื่นใดที่สามารถยืนยันตัวตนของท่านได้ รวมเรียกว่า "ข้อมูลส่วนตัว"
               • ข้อมูลอาชีพ ตำแหน่งงาน ข้อมูลบัญชีธนาคาร ทรัพย์สิน สินทรัพย์ ภาษี รายได้ ค่าใช้จ่าย ฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน รายละเอียดหลักประกัน ผู้ค้ำประกัน ผู้กู้ร่วม ความสนใจและประเภทสินเชื่อ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับฐานะ สินเชื่อ และการทำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของท่าน รวมเรียกว่า "ข้อมูลเพื่อการทำธุรกรรมทางการเงิน"
               • ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านเป็นเจ้าของ เจ้าของร่วม ผู้อาศัย หรือผู้เช่า ข้อมูลความสนใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอสังหาริมทรัพย์ของท่าน ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ของท่าน เช่น ข้อมูลสาธารณูปโภค ข้อมูลการเช่า หรือข้อมูลอื่นที่จะดำเนินการกับนิติบุคคล เป็นต้น รวมเรียกว่า "ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์"
               • หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ อีเมล บัญชีผู้ใช้บนสื่อสังคม (social media profile) ของท่าน รวมเรียกว่า "ข้อมูลติดต่อ"
               • ความเห็น ข้อร้องเรียน คำร้อง ผลตอบแบบสำรวจ รวมเรียกว่า "ข้อมูลความเห็น"
               • ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น การโต้ตอบกับโฆษณาออนไลน์ ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ท่านใช้ ข้อมูลระบบปฏิบัติการ ข้อมูล IP address ข้อมูลคุ๊กกี้ รวมเรียกว่า "ข้อมูลทางเทคนิค"
               • ข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวใด ๆ ที่ออกโดยรัฐบาล เรียกว่า "ข้อมูลศาสนา" ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่ไอคอน ท่านยืนยันและรับรองว่าท่านมีอำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ตามนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ การดำเนินการของไอคอนโดยทั่วไปไม่ได้มุ่งไปที่บุคคลซึ่งเป็นผู้ไร้ความสามารถตามกฎหมาย เช่น ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น หากไอคอนทราบว่าไอคอนได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว ไอคอนจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที

5. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

               ไอคอนจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างล่างนี้ โดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ ได้แก่ ฐานความยินยอม ฐานการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อการเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่มีต่อท่านตามสัญญา ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะพิจารณาความสมดุลระหว่างประโยชน์ของท่าน ไอคอน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย ในกรณีที่ไอคอนประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานความยินยอม ท่านสามารถถอนความยินยอมของท่านได้ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 11 และในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลของไอคอนอยู่บนฐานความยินยอมและท่านเป็นผู้เยาว์ หากท่านจะยินยอมให้ไอคอนประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องได้รับความยินยอมเพื่อการดำเนินการดังกล่าวจากผู้ใช้อำนาจปกครองของท่านแล้ว

6. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

               ไอคอนประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามสถานะของท่านดังที่ระบุไว้ในข้อ 1 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า "วัตถุประสงค์")
               • สำหรับผู้ใช้ระบบ ICON Digital Mortgage Platform ไอคอนจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเพื่อการทำธุรกรรมทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลติดต่อ เพื่อการสมัครใช้สินเชื่อ การขอรับบริการสินเชื่อ การให้บริการสินเชื่อ การดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกัน การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับธุรกรรมและสินเชื่อ การให้บริการระบบ ICON Digital Mortgage Platform และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อบรรลุการทำธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และการให้บริการสินเชื่อ รวมเรียกว่า "การทำธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์" บนฐานการปฏิบัติตามสัญญา
               • ไอคอนจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลติดต่อ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การจองโครงการอสังหาริมทรัพย์ การพิจารณาและนำเสนออสังหาริมทรัพย์ การดำเนินการและอำนวยความสะดวกในการติดต่อและทำธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้บริหารนิติบุคคลหรือลูกค้า การให้บริการระบบ Property Management การติดต่อประสานงานกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ การให้บริการระบบ Agent Management การติดต่อประสานงานกับผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าของลูกค้า การให้บริการระบบ Rental Management การอำนวยความสะดวกเพื่อการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และการตรวจรับงานก่อสร้างหรือตรวจรับอสังหาริมทรัพย์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมเรียกว่า "การดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์" บนฐานการปฏิบัติตามสัญญา และฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
               • ไอคอนจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเพื่อดำเนินการพิสูจน์ยืนยันตัวตนของท่าน จัดเก็บเป็นบันทึกหลักฐาน และเพื่อรักษาความปลอดภัย รวมเรียกว่า "การยืนยันตัวตน" บนฐานการปฏิบัติตามสัญญา และฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีดังกล่าว ไอคอนอาจขอให้ท่านปกปิดข้อมูลศาสนานั้นเพื่อไม่ให้ไอคอนประมวลผลข้อมูลศาสนาโดยไม่จำเป็น ไม่เช่นนั้น ไอคอนอาจขอความยินยอมเป็นการเฉพาะคราวเพื่อประมวลผลข้อมูลศาสนาสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการยืนยันตัวตนนี้ (ถ้ามี)
               • ไอคอนจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเพื่อการทำธุรกรรมทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลความเห็น และข้อมูลทางเทคนิค เพื่อการจัดการและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของไอคอน การติดตามดูแล ประเมินความพึงพอใจ และจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ การตรวจสอบและบริหารจัดการการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กร ให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับไอคอนและพันธมิตรทางธุรกิจของไอคอนตามความจำเป็นหรือตามที่ท่านร้องขอ การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ การสำรวจความนิยม การวิเคราะห์และวิจัยตลาด การพัฒนาการบริการ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการส่งเสริมการขายและโฆษณา การปรับกลยุทธ์ของไอคอน การวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสารทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ การปรับปรุงความมั่งคงปลอดภัยทางออนไลน์ และการดำเนินงานอื่น ๆ ของไอคอน รวมเรียกว่า "การดำเนินงานของไอคอน" บนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
               • สำหรับผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ตรวจรับงาน หรือบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน ไอคอนจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลติดต่อ เพื่อดำเนินการติดต่อประสานงานตามนิติสัมพันธ์ที่มีกับผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือผู้ตรวจรับงาน ตรวจสอบรับรองตัวตน และปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีกับบุคคลดังกล่าวด้วย รวมเรียกว่า "การติดต่อประสานงานกับผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ" บนฐานการปฏิบัติตามสัญญา และฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
               • ไอคอนจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเพื่อการทำธุรกรรมทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลทางเทคนิค เพื่อการทำการตลาด โฆษณา ส่งเสริมการบริการ และสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของไอคอนและพันธมิตรทางธุรกิจของไอคอนที่อาจเกี่ยวข้อง ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมเรียกว่า "จดหมายข่าว" บนฐานความยินยอม ดังนั้นไอคอนจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ด้านจดหมายข่าวเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านแล้วเท่านั้น
               • ไอคอนอาจประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ การสำรวจความนิยม การวิเคราะห์และวิจัยตลาด การพัฒนาการบริการ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการส่งเสริมการขายและโฆษณา การปรับกลยุทธ์ การวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสารทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล
               • ไอคอนจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเพื่อการทำธุรกรรมทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลติดต่อ เพื่อการดำเนินการตามหน้าที่และสิทธิตามกฎหมายของไอคอน ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในอนาคต ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมเรียกว่า "การปฏิบัติตามกฎหมาย" บนฐานการปฏิบัติตามสัญญา และฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

7. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

               ไอคอนจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหายโดยอุบัติเหตุ การใช้หรือเข้าถึงโดยไม่มีอำนาจ ความเสียหาย การถูกทำลาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพได้แก่ การเก็บเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลในตู้ล็อคกุญแจ และเก็บไว้ในพื้นที่ที่จำกัดการเข้าถึง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้เฉพาะบุคคลที่รับผิดชอบเท่านั้น และการจัดให้มีระบบตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (activity log)

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก

               ไอคอนอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทในเครือ บริษัทย่อย กลุ่มบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้บริหารนิติบุคคล ธนาคาร ผู้รับจ้างช่วง ที่ปรึกษาภายนอกองค์กร หรือบุคคลภายนอกอื่นใด ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่ระบุข้างต้น โดยไอคอนจะดำเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่าบุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เช่น ในกรณีการทำธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ไอคอนอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ขอรับสินเชื่อให้แก่ธนาคาร หรือในกรณีการดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์ ไอคอนอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะเจ้าของร่วมของอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือผู้บริหารนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะของท่านดังที่ระบุไว้ในข้อ 1ที่ท่านมีกับไอคอนหรือบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย ไอคอนขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครองของไอคอน ในกรณีที่ ไอคอนขายหรือโอนกิจการหรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การควบบริษัท การผนวกบริษัท การเข้าซื้อกิจการ การรวมกิจการ กิจการร่วมค้า หรือกิจการค้าร่วม

9. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

               ไอคอนอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปนอกประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น และในกรณีที่มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางยังไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไอคอนจะขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านก่อน เนื่องจากมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางอาจไม่เพียงพอตามกฎหมายไทย และจะดำเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่าบุคคลซึ่งได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพียงพอตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

10. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

               ไอคอนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หากมีการดำเนินการทางกฎหมายไอคอนอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้จนกว่าการดำเนินการนั้นจะสิ้นสุด รวมถึงในระหว่างระยะเวลาที่อาจมีการยื่นอุทธรณ์ ภายหลังจากนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบหรือทำให้ ไม่สามารถระบุตัวตนได้เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว

11. สิทธิของท่าน

               ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ หากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิใด ๆ กรุณาติดต่อไอคอน ตามที่ระบุในข้อ 3 เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน ไอคอนอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอหรือการใช้สิทธิของท่าน

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

               ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไอคอนทำการประมวลผล หากมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ไอคอนได้มาโดยฐานทางกฎหมายอื่นที่ไม่ใช่ฐานความยินยอม ท่านสามารถขอให้ไอคอนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ ไอคอนอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสารที่ร้องขอเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องอนุญาตให้ท่านเข้าถึงเอกสารทั้งฉบับ และหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นส่วนที่เล็กน้อยของเอกสาร ไอคอนอาจเพียงให้การยืนยันแก่ท่านว่าไอคอนมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองเท่านั้น

• สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

               ท่านมีสิทธิขอให้ไอคอนดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบันของท่านให้เรียบร้อย ทั้งนี้ เนื่องจากไอคอนต้องทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

• สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

               ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้แก่ไอคอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านได้ นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้แก่ไอคอนโดยฐานความยินยอม หรือฐานปฏิบัติตามสัญญา

• สิทธิในการคัดค้าน

               ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

• สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูล

               ท่านมีสิทธิขอให้ไอคอนดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ในบางกรณี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

• สิทธิในการระงับการใช้

               ท่านมีสิทธิขอให้ไอคอนระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี เช่น เมื่อไอคอนกำลังพิจารณาคำขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านขอให้ไอคอนเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายแล้วระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแทน หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นแต่ไอคอนยังไม่สามารถลบหรือทำลายได้เนื่องจากท่านขอให้ไอคอนเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เป็นต้น

• สิทธิในการถอนความยินยอม

               ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานความยินยอม ณ เวลาใดก็ได้

• สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน

               ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไอคอนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ไอคอนจะพยายามดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิต่าง ๆ ข้างต้นภายใน 30 วัน อย่างไรก็ตาม ไอคอนอาจต้องใช้เวลานานกว่านั้นในกรณีที่คำขอของท่านมีความซับซ้อน และโดยปกติไอคอนไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิข้างต้น เว้นแต่คำขอของท่านเป็นคำขอที่ไม่สมเหตุสมผล คำขอซ้ำ ๆ ในเรื่องเดียวกัน หรือคำขอที่มากเกินความจำเป็น
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด