02-746-4903 Contact Us

“ Global Standard Platform for Real Estate ”

What is ICON Property Management?

ICON Property Management เป็นระบบบริหารงานนิติบุคคล ที่มีโซลูชั่น การบริหารจัดการนิติบุคคลแบบครบวงจร ให้ได้รับความสะดวกสบาย ภายใต้ การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร โครงการ รวมถึงการบริหารการทำงานของเจ้าหน้าที่นิติบุคคลผ่านมือถือ อาทิ การจดมิเตอร์น้ำไฟ การทำ Preventive Maintenance ของระบบต่างๆ และยังมี ระบบสำหรับการบริการผู้พักอาศัยผ่านมือถืออาทิ การชำระเงินผ่าน QR Code การแจ้งซ่อม การแจ้งเตือนต่างๆ

รองรับ Multi-Company, Multi-Project

รองรับ Multi Company, Project
สำหรับการบริหารนิติบุคคล แบบโครงการเดียวหรือหลายโครงการ

รองรับการทำงานผ่าน Web

รองรับการทำงานผ่าน Web
และ Mobile แบบ Real-Time

ลดขั้นตอนการทำงาน

ลดขั้นตอนการทำงาน
ประหยัดต้นทุน

ครบวงจรทุกฟังก์ชันงานบริหารนิติบุคคล

ครบวงจรทุกฟังก์ชันงานบริหารนิติบุคคล
ตั้งแต่นิติบุคคล เจ้าหน้าที่ และลูกบ้าน

ระบบการทำงานผ่าน Cloud

ระบบการทำงานผ่าน Cloud
แบบเช่ารายปี

ลดขั้นตอนการทำงาน

ลดขั้นตอนการทำงาน
ผ่าน Mobile Application

นิติบุคคล

xxx

 

บันทึกข้อมูลการตรวจสอบพื้นที่โครงการ และการบำรุงรักษา

บันทึกข้อมูลการตรวจสอบพื้นที่โครงการ
และการบำรุงรักษา

บันทึกมิเตอร์ น้ำ ไฟ ผ่านมือถือ

บันทึกมิเตอร์ น้ำ ไฟ ผ่านมือถือ

รับ-จ่ายพัสดุให้ผู้พักอาศัยผ่านระบบ QR Code

รับ-จ่ายพัสดุให้ผู้พักอาศัยผ่านระบบ QR Code

เก็บบันทึกรายการทรัพย์สินและแสดงข้อมูล ในรูปแบบ QR Code

เก็บบันทึกรายการทรัพย์สินและแสดงข้อมูล
ในรูปแบบ QR Code

ผู้พักอาศัย

xxx

 

ระบบแจ้งเตือน Bill Payment

ระบบแจ้งเตือน Bill Payment
และบันทึกข้อมูลการจ่าย

ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม
และเก็บประวัติการซ่อมของผู้พักอาศัย

ระบบการจองพื้นที่ส่วนกลาง

ระบบการจองพื้นที่ส่วนกลาง
และอุปกรณ์ส่วนกลาง

แจ้งเตือน รับพัสดุด้วยระบบ QR Code

แจ้งเตือน รับพัสดุด้วยระบบ QR Code

ข้อมูลการติดต่อกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลการติดต่อกรณีฉุกเฉิน

ICON Property Management

ระบบบริหารงานนิติบุคคล

AR Invoice
Finance
Post GL
Alert & Letter
PR/PO
Report
Logo

Mobile Application

กรรมการ/ผู้พักอาศัย กรรมการ/ผู้พักอาศัย
พนักงานนิติบุคคล พนักงานนิติบุคคล

ICON PROPERTY MANAGEMENT Main Features

ระบบบริหารงานนิติบุคคล

 • ระบบจัดการข้อมูลโครงการ/ทรัพย์สินโครงการ
 • ระบบงานบัญชีการเงิน
 • การตั้งหนี้ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ
 • การรับชำระเงินผ่านระบบธนาคาร
 • การรับรู้รายได้
 • การบริหาร รายรับ รายจ่าย
 • การตั้งหนี้จ่าย ทำเช็คจ่าย
 • การจ่ายเงินผ่านธนาคาร
 • รองรับระบบบัญชี สมุดรายวัน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ระบบแจ้งเตือนหนี้คงค้าง
 • Managerial Account- การปิดบัญชี
รายงานของนิติบุคคล
 • รายงานข้อมูลสมาชิก
 • รายงานการรับ จ่ายเงิน
 • รายงานลูกหนี้ค้างชำระ
 • รายงานค่าใช้จ่าย รายวัน เดือน
 • รายงานค่าใช้จ่ายคงค้าง
 • รายงานแสดงผลการประกอบการนิติบุคคล
ระบบสำหรับพนักงานนิติบุคคลผ่านมือถือ
 • บันทึกมิเตอร์ น้ำไฟ
 • ระบบรับฝากพัสดุ ไปรษณีย์ และ แจ้งเตือนผู้รับ
 • การตรวจสภาพโครงการ (Audit Site)
 • Preventive Maintenance ควบคุมงานบำรุงรักษาตามกำหนด
 • รับแจ้งซ่อมพื้นที่ส่วนกลาง
 • แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
 • Board Room การนัดประชุมกรรมการ หรือ การทำแบบสำรวจ Online
 • ระบบเก็บประวัติพนักงาน
ระบบสำหรับผู้พักอาศัยผ่านมือถือ
 • ระบบแจ้งเตือนการชำระเงิน
 • ระบบรับชำระเงินผ่าน QR Code Bill Payment on Mobile
 • Facility Booking
 • Report แสดงผลประกอบการ
 • Board Room ลงมติการประชุม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

Implement and Consult

 • ติดตั้งระบบที่เป็นมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน
 • บริหารจัดการ ควบคุม ประเมินผล เพื่อทำให้ระบบงานนั้นเกิดขึ้นและใช้งานได้
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของระบบงานขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Research and Development

 • ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาระบบงาน
 • พัฒนาระบบงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ทดสอบและปรับปรุงระบบงานเพื่อให้พร้อมสำหรับกระบวนการต่างๆ

Training Center

 • ฝึกอบรมบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบงาน
 • ประเมินผลการอบรมเพื่อวัดประสิทธิภาพของผู้ใช้ระบบ
 • สถานที่ฝึกอบรม เดินทางสะดวก ใกล้ Airport Link

Customer Support

 • รับเรื่อง และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบงาน
 • รับความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • ติดตาม แจ้งผลการ Update Version เพื่อให้ระบบงานทันสมัยอยู่เสมอ
 • มีทีม Call Center พร้อมให้บริการ