กิจกรรม Town Hall Meeting บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด

Published October 9, 2019
    เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรม Town Hall Meeting ที่ตึก True Digital Park โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณ วรรณเทพ หรูวิจิตร CEO ของบริษัท กล่าวเปิดประชุมและแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัด Town Hall พร้อมเปิดโอกาสให้ทีมผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการทำงาน และทัศคติที่ดีซึ่งกันและกัน

    โดยการจัด Town Hall Meeting ทางบริษัทมีความมุ่งหวังเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบในการประชุม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมตอบรับกลับเทรนด์สมัยใหม่ และรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด