Golive ให้กับบริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

Published February 9, 2022
       เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2565 ที่ผ่านมาบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด Golive ระบบ ICON REM ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร 
และInterface ระบบบัญชี SAP ให้กับบริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด 
       ทางเรามีความยินดี และขอบคุณทีมผู้บริหาร และทีมงาน Risland เป็นอย่างยิ่ง ในการทำงานร่วมกันอย่าง Hybrid และให้หวามร่วมมือผลักดัน ให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด จะไม่หยุดพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อไปในอนาคต

© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด