ภาพกิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 บริษัท ICON Framework

Published June 2, 2023
าแล้ว! Townhall Meeting ที่รอคอยกันมานาน! โดยในวันนี้มีกิจกรรมสำหรับพนักงานสำนักงานใหญ่และพนักงานสาขาต่างจังหวัด ที่จะให้ทุกฝ่ายในบริษัทอัพเดทโปรเจคที่กำลังดำเนินการอยู่ โปรเจคใหม่ๆ และเป้าหมายอนาคตของฝ่ายนั้นๆ ร่วมกันในองค์กร พร้อมแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อให้พนักงานทุกคนก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด