02-746-4903 Contact Us

“ Global Standard Platform For Real Estate ”

ระบบบริหารจัดการงานขาย
สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดย่อม

REM Lite (ICON REAL ESTATE MANAGEMENT PLATFORM) ระบบบริหารจัดการงานขาย สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดย่อมแบบครบวงจร ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการงานขาย อาทิเช่นระบบบริหารจัดการลูกค้าเป้าหมาย ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย ให้ Developer สามารถติดตามและบริหารจัดการลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการจอง ขาย โอน บัญชี รายงาน และระบบบริการลูกบ้านผ่าน LINE Application ลดขั้นตอนการทำงานด้านเอกสารให้กระบวนการทำงาน และเอกสารอยู่ภายใต้ระบบ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกับองค์กรขนาดใหญ่

ICON REM Lite เหมาะสำหรับ

circle

Developer ที่มีจำนวนโครงการ Active 2-3 โครงการ

circle

มีงบประมาณจำกัดด้านการลงทุนระบบ และบุคลากร IT

circle

ต้องการความถูกต้องโปร่งใส แม่นยำ และตรวจสอบได้

circle

ต้องการระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

ICON REM Lite

ครบทุกฟังก์ชัน
ระบบบริหารจัดการงานขาย

function

ระบบบริหารจัดการงานขายสำหรับธุรกิจขนาดย่อมแบบครบวงจร ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการงานขาย ตั้งแต่การติดตามลูกค้าเป้าหมายที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายการจอง การขาย การทำสัญญาการโอน และระบบบัญชี รวมถึงรายงานสรุปการทำงาน

Home Service
Line Application

line
LINE

Home Service
Line Application

line

บริการหลังการขายรูปแบบใหม่ที่เน้นความสะดวกสบายให้กับลูกบ้านด้วยการให้บริการ ผ่าน Line Application บนมือถือเช่น บริการแจ้งยอดการผ่อนชำระ บริการแจ้งซ่อม เป็นต้น

ICON REM Lite
Function

Function Fn ระบบขอสินเชื่อออนไลน์อัตโนมัติ
Fn ระบบบริหารจัดการลูกค้า Fn ระบบบริหารจัดการโครงการ Fn ระบบบริหารจัดการการเงินและบัญชี
Fn ระบบบริหารจัดการการจอง/ทำสัญญา/สินเชื่อ/โอนกรรมสิทธิ์ Fn ระบบบริการหลังการขาย Fn รายงานมากกว่า 100 รายงาน

ICON REM Lite

ระบบจัดการลูกค้าเป้าหมาย (CRM) ระบบการเงิน รายงาน
ระบบจัดการงานขาย ระบบบริหารจัดการโครงการ (REM) อื่นๆ

Home Service
Line Application

line
line

บริการลูกบ้านหลังการขาย ผ่าน Line Applicationบนมือถือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลูกบ้านหลัง เข้าพักอาศัยเช่น บริการแจ้งเตือนการจ่ายชำระ บริการพัสดุ บริการแจ้งซ่อม รวมถึงการรับส่งข่าว สารที่ทางโครงการต้องการประชาสัมพันธ์ให้ทางลูกบ้านรับทราบ

line1
line2
line3
line4
line5