02-746-4903 Contact Us

“ Global Standard Platform For Real Estate ”

ICON CM Lite

For Small Real Estate

      ระบบบริหารงานก่อสร้าง และบัญชี สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดย่อม ที่ได้มีการพัฒนาระบบร่วมกับ ระบบบัญชี
มาตรฐานระดับโลก SAP BUSINESS ONE ที่ช่วยบริหารจัดการงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การวางแผนงาน
ควบคุมผู้รับเหมา BOQ Control และควบคุมงบประมาณโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมระบบงานบัญชีบริหาร เพื่อให้
การทำงานครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ

CM LITE Solution

ICON CM Lite
with SAP BUSINESS ONE Function

Procurement Process
ฟังก์ชันการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการทางธุรกิจ
Payments Process
กระบวนการชำระเงินให้ผู้ค้า และผู้รับเหมา

ครอบคลุมการตั้งหนี้ ลดหนี้ ชำระเงิน
Accounting Process
บัญชีธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
Bank Process
กระบวนการนำฝาก และกระทบยอดเงินธนาคาร
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด