02-746-4903 Contact Us

“ Global Standard Platform For Real Estate ”

ICON PDPA PLATFORM

      ระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ที่พัฒนาจากความร่วมมือของ บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาระบบบริหารงานอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย และ Baker McKenzie สำนักกฎหมายระดับโลก ICON PDPA PLATFORM เป็น Platform ที่ช่วยให้องค์กรบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จากช่องทางต่างๆ ที่ติดต่อเข้ามาสู่องค์กร ตั้งแต่การให้ความยินยอม การจัดเก็บข้อมูลรวมที่ศูนย์กลาง เพื่อนำไปบริหารจัดการ และนำไปใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ รวมถึงเป็นช่องทางในการรับคำร้องขอในการเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล ซึ่งในทุกกระบวนการทำงานถูกพัฒนาเพื่อให้รองรับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

PDPA BANNER 2 PDPA COMPUTER
PDPA BOX1

บริหารจัดการและ
จัดเก็บข้อมูล
ในแพลตฟอร์มเดียว

PDPA BOX2

พัฒนาระบบร่วมกับ
Baker McKenzie
เพื่อให้การทำงานรองรับ
ตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (PDPA)

PDPA BOX3

ทำงานร่วมกับระบบ
ICON REM
ในทุกๆ Touchpoint
ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

PDPA BOX4

ฟังก์ชันการทำงาน รองรับ
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (PDPA)

การทำงานของ ICON PDPA PLATFORM

PDPA PLATFORM PDPA PLATFORM BACKGROUND

ICON PDPA PLATFORM FUNCTION

COOKIE COMPLIANCE

Cookie Compliance

เป็นฟังก์ชันที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยทางด้าน Privacy ให้กับ ช่องทางของบริษัทที่ให้บริการแก่ลูกค้าทำหน้าที่ในการจัดเก็บ ความยินยอมของลูกค้า โดยสามารถสร้างและแสดงแบนเนอร์ ให้ความยินยอมส่วนคุกกี้และแสดงรายละเอียดคุกกี้บนเว็บไซต์

Consent Management

การสร้างแบบฟอร์ม Consent และกระบวนการขอความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม นำไปใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เจ้าของข้อมูลได้แจ้งความประสงค์ โดยผ่านการบันทึกในรูปแบบ HTML Consent Form หรือการ Scan เอกสาร และบันทึกข้อมูลผ่าน ICON PDPA Back End

UNIVERSAL CONSENT
DATA SUBJECT REQUEST

Preference Center

การบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้ลูกค้าสามารถแจ้ง ความประสงค์ แก้ไข เปลี่ยนแปลง Consent ได้ด้วยตัวเอง รวมถึง เป็นช่องทางการรับแจ้งเหตุ

BACKGROUND CURVE
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด